Projects co-financed by The National Centre for Research and Development and European Funds.

PIAST (Polish ImAging SaTellites)
– nanosatellite optoelectronic reconnaissance constellation

The main goal is to develop a component of the national system of satellite data acquisition for the information needs of battlefield reconnaissance and to provide individual components of the Polish Armed Forces with current strategic and operational knowledge.

Source of financing: National Centre for Research and Development - SZAFIR program


Total project cost

70 159 890.00 PLN

Co-financing for Scanway

3 835 537.00 PLN

Implementation period

01.06.2021 - 31.05.2025

Project number

POIG.02.03.00-00-012/10

Scanway Space | EU Scanway Space | EU

EagleEye – microsatellite system for Earth Observation

The goal of the project is to develop an Earth observation microsatellite, raising the level of technological readiness to TRL9. Development of a telescope for Earth observation in the visible (VIS) and near-infrared (NIR) bands.

Funding source: National Centre for Research and Development


Project value

44 889 712.50 PLN

EU co-financing

27 253 450.63 PLN

Co-financing for Scanway

7 220 066.25 PLN

Implementation period

01.04.2020 - 31.12.2023

Project number

POIR.01.01.01-00-0820/19

Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU

ScanSAT

Satellite and airborne observation platform for real-time geoinformation acquisition with high precision and in a very wide electromagnetic band.

Funding source: National Centre for Research and Development


Project value

3 478 573.69 PLN

EU co-financing

2 533 448.06 PLN

Co-financing for Scanway

2017 - 2020

Project number

POIR-03.03.01-00-0001/17-00

Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU

Polish Technological Bridges

Scanway is participating in a project co-financed by European Funds. The Polish Technological Bridges project is co-financed by the European Regional Development Fund under Priority Axis III Support for Innovation in Enterprises; Measure: 3.3 Support for Promotion and Internationalization of Innovative Enterprises, of the Operational Program Intelligent Development 2014-2020.

Source of financing: Polish Investmet & Trade Agency


Project value

180 000.00 PLN

Project number

POIR-03.03.01-00-0001/17-00

Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU

PL

Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania
obrazowego PIAST

Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR


Całkowity koszt projektu

70 159 890.00 PLN

Dofinansowanie dla Scanway

3 835 537.00 PLN

Okres realizacji

01.06.2021 - 31.05.2025

Nr. projektu

POIG.02.03.00-00-012/10

Scanway Space | EU Scanway Space | EU

System mikrosatelitarny EagleEye

Celem projektu jest opracowanie mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi, podniesienie stopnia gotowości technologicznej na poziom TRL9. Opracowanie teleskopu do obserwacji Ziemi w pasmach widzialnym (VIS) i podczerwonym (NIR).

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Wartość projektu

44 889 712.50 PLN

Dofinansowanie z UE

27 253 450.63 PLN

Dofinansowanie dla Scanway

7 220 066.25 PLN

Okres realizacji

01.04.2020 - 31.12.2023

Nr. projektu

POIR.01.01.01-00-0820/19

Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU

ScanSAT

Platforma do obserwacji satelitarnych i lotniczych służąca pozyskiwaniu geoinformacji w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją i w bardzo szerokim paśmie elektromagnetycznym.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Wartość projektu

3 478 573.69 PLN

Dofinansowanie z UE

2 533 448.06 PLN

Okres realizacji

2017 - 2020

Nr. projektu

POIR.01.01.01-00-0110/17

Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU

Polskie Mosty Technologiczne

Scanway bierze udział w projekcie współfinansowanym z Funduszy Europejskich. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Źródło finansowania: Polska Agencja Inwestycji i Handlu


Wartość projektu

180 000.00 PLN

Okres realizacji

2022

Nr. projektu

POIR-03.03.01-00-0001/17-00

Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU Scanway Space | EU