Projects co-financed by The National Centre for Research and Development and European Funds.

PIAST (Polish ImAging SaTellites)
– nanosatellite optoelectronic reconnaissance constellation

The main goal is to develop a component of the national system of satellite data acquisition for the information needs of battlefield reconnaissance and to provide individual components of the Polish Armed Forces with current strategic and operational knowledge.

Source of financing: National Centre for Research and Development - SZAFIR program


Total project cost

70,159,890.00 PLN

Scanway co-financing

3,835,537,00 PLN

Implementation period

01.06.2021 - 31.05.2025

EagleEye – microsatellite system for Earth Observation

The goal of the project is to develop an Earth observation microsatellite, raising the level of technological readiness to TRL9. Development of a telescope for Earth observation in the visible (VIS) and near-infrared (NIR) bands.

Funding source: National Centre for Research and Development


Project value

44,889,712.50 PLN

EU co-financing

27,253,450,63 PLN

Scanway co-financing

220 066,25 PLN

Implementation period

01.04.2020 - 31.12.2023

ScanSAT

Satellite and airborne observation platform for real-time geoinformation acquisition with high precision and in a very wide electromagnetic band.

Funding source: National Centre for Research and Development


Project value

3 478 573,69 PLN

EU co-financing

2 533 448,06 PLN

Scanway co-financing

2014 - 2020

PL

Nanosatelitarna konstelacja opto-elektro-rozpoznania
obrazowego PIAST

Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR


Całkowity koszt projektu

70,159,890.00 PLN

Dofinansowanie dla Scanway

3,835,537,00 PLN

Okres realizacji

01.06.2021 - 31.05.2025

System mikrosatelitarny EagleEye

Celem projektu jest opracowanie mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi, podniesienie stopnia gotowości technologicznej na poziom TRL9. Opracowanie teleskopu do obserwacji Ziemi w pasmach widzialnym (VIS) i podczerwonym (NIR).

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Wartość projektu

44,889,712.50 PLN

Dofinansowanie z UE

27,253,450,63 PLN

Dofinansowanie dla Scanway

220 066,25 PLN

Okres realizacji

01.04.2020 - 31.12.2023

ScanSAT

platforma do obserwacji satelitarnych i lotniczych służąca pozyskiwaniu geoinformacji w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją i w bardzo szerokim paśmie elektromagnetycznym.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Wartość projektu

3 478 573,69 PLN

Dofinansowanie z UE

2 533 448,06 PLN

Okres realizacji

2014 - 2020